به گزارش مدیریت عملیات بازار نقد-روز جاری یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ، تعداد ۰۲۳ر۵۱۰ر۷۷۹ سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر۴) به ارزش ۷۰۰۰ میلیارد ریال به صورت خارج از جلسه معاملاتی انجام شد.

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران