به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران  دکتر محمدعلی شیرازی عضو هیات مدیره بورس تهران با بیان مطلب فوق، فرهنگ سازی در خصوص ارتقاء سواد مالی آحاد جامعه را در تعادل و تثبیت نوسانات بازار سرمیه با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: بی تردید آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف سازد، اما در خصوص مشارکت آحاد افراد جامعه باید به این نکته توجه شود که لزوماً مشارکت مستقیم افراد در یک بازار تخصصی همچون بازار سهام مطلوب نیست. بلکه باید ابزار و طرح های مختلف سرمایه گذاری طراحی گردد تا متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و سطح ریسک پذیری افراد مختلف، اقدام به سرمایه گذاری منابع ایشان شود.

عضو هیات مدیره بورس تهران معتقد است آشنایی با نهادهای تخصصی و مدیریت منابع توسط آنها، کاهش نوسانات غیر منطقی بازار را به دنبال دارد و افزود: در این حالت علاوه بر دستیابی افراد به منافع بازار سهام، منابع توسط نهادهای تخصصی مدیریت می شود که این موضوع نیز به نوبه خود منجر به کاهش رفتارهای هیجانی و در نتیجه کاهش نوسانات غیر منطقی بازار خواهد شد. در حال حاضر نهادهایی همچون صندوق های سرمایه گذاری مشترک،‌ شرکت های سبدگردان و‌ شرکت های مشاور سرمایه گذاری وجود دارند که می توانند در این زمینه فعالیت کنند. یکی از زمینه های مورد نیاز آموزش و فرهنگ سازی می تواند آشنایی افراد با نهادهای مزبور و کارکرد هرکدام باشد.