مدیر عامل
آقای دکتر داود هادیفر

کدپستی
۱۹۶۶۸۴۷۳۳۷
تلفن
۰۲۱ ۲۲۶۶ ۵۹۴۴
ایمیل
info@hyrcania.net