مدیر عامل
آقای دکتر داود هادیفر

تلفن
۰۲۱ ۲۹۴۰ ۷۰۰۰
تلفن
۰۲۱ ۲۹۴۰ ۵۰۶۰
ایمیل
info@hyrcania.net