تاسیس شرکت هیرکانیا

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۲۰ تاسیس گردید.